Licytacja komornicza: nieruchomość gruntowa niezabudowana

Dodano: 2013-08-31. Typ ogłoszenia: Sprzedam. Ogłoszenie z Górny Śląskpowiat cieszyńskiCieszyn.

To ogłoszenie jest nieaktualne i zostało przeniesione do archiwum.
Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie

Krzysztof Biel

Kancelaria Komornicza, Stary Targ 6, Cieszyn, 43-400 Cieszyn

tel. 338521443 / fax. 338521443

Sygnatura: Km 2373/07

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Krzysztof Biel na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-09-2013 o godz. 10:15 w budynku Sądu Rejonowego w Cieszynie z siedzibą przy Garncarska 8, 43-400 Cieszyn, pokój 101, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącego/ej do dłużnika: [#####] położonego przy , Bąków, 43-246 Strumień, dla którego Sąd Rejonowy w Cieszynie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BB1C/00015211/8. Suma oszacowania wynosi 155 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 103 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 550,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto sądu: Bank Gospodarstwa Krajowego Filia w Bielsku - Białej 14 1130 1091 7003 9085 3000 0369.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego .

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Krzysztof Biel
To ogłoszenie jest nieaktualne i zostało przeniesione do archiwum.
150 - liczba wyświetleń ogłoszenia Licytacja komornicza: nieruchomość gruntowa niezabudowana


zamknij

zamknij
Tweety na temat @gibko_pl
zamknij